Obchodní podmínky

Úvod

1.
Provozovatelem internetového serveru advertoo.cz (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese (URL): http://www.advertoo.cz (dále jen "Server Advertoo.cz" nebo jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky reklamních prostorů (dále také jen „Inzeráty“ nebo jednotlivě jen „Inzerát“) inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Inzerenti“ nebo jednotlivě jen „Inzerent“), za níže uvedených podmínek.

Popis služby Advertoo.cz

2.
Server Advertoo.cz je zaměřen na zobrazování jednotlivých sInzerátů Inzerentů za účelem nabídky pronájmu a prodeje reklamních prostorů Zájemcům o takové reklamní prostory (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“), a umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Inzerátů zveřejněných na Serveru.

Registrace Inzerenta

3.1
Inzeráty jsou na Server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé Serveru.
3.2
Inzerent souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které zadá do Serveru, a to zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány Provozovatelem za účelem kontaktování Inzerenta případným Zájemcem o Inzerát. Inzerent pro tento účel uděluje Provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů; tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemným odvoláním doručeným do sídla Provozovatele.
3.3
Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1
Inzerent je povinen vkládat na Server pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na serveru Advertoo.cz a které jsou dostupné na internetové adrese (URL) http://advertoo.cz/ - pro - inzerci.pdf (dále jen „Pravidla pro inzerci “). Provozovatel si vyhrazuje právo Pravidla pro inzerci kdykoliv změnit. Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které nesplňují Pravidla pro Inzerci ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
4.2
Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání Inzerátu dodržovat tyto smluvní podmínky a příslušné právní předpisy.
4.3
Inzerent odpovídá za to, že obsahem Inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.
4.4
V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu na Server Provozovateli nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru Advertoo.cz a v souladu s těmito smluvními podmínkami.
4.5
Inzerent nesmí k Inzerátu připojovat fotografie z Inzerátů jiných prodejců.
4.6
Provozovatel si vyhrazuje právo ze Serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami a Pravidly pro inzerci.
4.7
Inzerent je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném reklamním prostoru.
4.8
V jednom Inzerátu může být inzerován pouze jeden typ reklamního prostoru. Inzerent je oprávněn v jednom Inzerátu inzerovat tentýž typ zboží nebo služeb ve více exemplářích.
4.9
Inzerent není oprávněn vkládat na Server duplicitní Inzeráty. Duplicitním Inzerátem se rozumí Inzerát shodný s jiným Inzerátem a nebo Inzerát prostřednictvím kterého je nabízen shodný reklamní prostor za obdobných podmínek.
4.10
Inzerent je v rozhraní při vkládání Inzerátu povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu (a telefonní číslo). Provozovatel si vyhrazuje právo Inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze Serveru odstranit bez náhrady.
4.11
Inzeráty na Serveru jsou placené. Společnost Advertoo poskytuje 30 denní neplacenou zkušební verzi, během které má Inzerent možnost bezplatně nabízet svůj inzerát. Po uplynutí 30 denní zkušební lhůty bude inzerát dále zobrazován pouze v případě, že klient zaplatí požadovanou sumu.
4.12
Inzerentem vložený Inzerát je na Serveru zobrazován omezenou dobu a to 30 dní. Inzerent bere na vědomí, že uplynutím doby 30 dní ode dne vložení Inzerátu nebude Inzerát zobrazován na veřejné části Serveru, ale pouze v uživatelském panelu Inzerenta.
4.13
Inzerentem smazaný inzerát se přestane zobrazovat na veřejné části Serveru a zároveň se nebude zobrazovat ani v uživatelském panelu Inzerenta.
4.14
Přehled Inzerátů konkrétního Inzerenta se zobrazuje na internetové adrese, kterou je Inzerent po přihlášení do systému Serveru.
4.15
Inzerent bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Inzerátu. Obsah kontaktního formuláře Provozovatel odešle na emailovou adresu Inzerenta, uvedenou Inzerentem při vkládání Inzerátu na Server. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle uvedeném Inzerentem, pokud Inzerent umožnil zobrazení svého telefonního čísla při vkládání Inzerátu na Server.
4.16
Inzerent je oprávněn jím vložený Inzerát ze Serveru kdykoli odstranit.
4.17
Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu nabízeného reklamního prostoru. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za poskytnutí reklamního prostoru a zaplacení nese plně Inzerent a Zájemce.
4.18
Provozovatel je oprávněn Inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.
4.19
Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Inzeráty, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
4.20
Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
4.21
Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Serveru do fotografií připojených Inzerentem k Inzerátu a zobrazovaných na Serveru.
4.22
Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Inzerátu z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu před zobrazením Inzerátu na Serveru. Gramatickou úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Inzerent je oprávněn reklamní prostor poskytnout a že Zájemce je oprávněn reklamní prostor koupit nebo pronajmout.
4.23
Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda Inzeráty zveřejňované na Serveru nejsou duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní Inzeráty ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
4.24
Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Inzerentů ověřit platnost Inzerenty zadaného telefonního čísla a e-mailu prostřednictvím ověřovacího emailu. V případě, že Inzerent zadá k Inzerátu telefonní číslo nebo e-mail, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany Provozovatele.
4.25
Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za škody, které mohou Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.

Závěrečná ustanovení

5.
Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto smluvní podmínky s tím, že nové a úplné znění smluvních podmínek Provozovatel zveřejní na internetové adrese http://advertoo.cz . Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem spuštění nové verze Serveru.

Pravidla pro inzerci na serveru Advertoo.cz

6.1
Inzerent nesmí na Server vložit Inzerát propagující násilí, rasovou nesnášenlivost, inzeráty pornografického charakteru, inzeráty, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem a/nebo inzeráty na zboží, jehož prodej je zakázán či omezen či které bylo získáno v rozporu s právními předpisy.
6.2
Pokud je k poskytnutí služby nutné schválení, koncese nebo jiné povolení, je Inzerent oprávněn vložit Inzerát na Server, pouze pokud mu bylo takové schválení, koncese nebo jiné povolení uděleno.
6.3
Text Inzerátu ani soubory připojené k Inzerátu uveřejněného na Serveru nesmí obsahovat obchodní sdělení, reklamu, URL adresu/adresy, emailovou adresu/adresy, ani jakékoli jiné kontaktní údaje na fyzické a právnické osoby. Na Serveru dále nesmí být zveřejňovány Inzeráty obsahující kontaktní údaje na fyzické a právnické osoby nebo internetové stránky mimo místa pro tyto údaje určená.
6.4
Inzeráty obsahující reklamu na inzertní servery se stejným zaměřením jako Server Advertoo.cz jsou zakázány. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Inzeráty, které jsou v rozporu s jeho právy a oprávněnými zájmy či právy a oprávněnými zájmy třetích osob.